Privacy policy

Sport BSO Time4Skills hecht grote waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacy statement willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om de privacy van onze klanten, medewerkers en gastouders te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Sport BSO Time4Skills houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en volgt de volgende bepalingen:

 • Alle persoonsgegevens worden in overeenstemming met het doel waarvoor
  deze zijn verstrekt verwerkt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn
  beschreven in dit statement;
  •  Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben
  voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  •  Wij nemen passende organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van
  deze persoonsgegevens gewaarborgd wordt;
  •  Verwerking van persoonsgegevens is enkel toegestaan aan personen voor
  wie en voor zover dat met het oog op de uitoefening van de functie nodig is.

Privacy instellingen

Als u deze website voor het eerst bezoekt zag u privacy instellingen waar uw toestemming werd gevraagd om cookies te plaatsen. U kan de instellingen hier inzien, wijzigen of helemaal intrekken:

Wijzig uw privacy instellingen

Privacy instellingen historie

Toestemmingen herroepen

Doel gegevensverwerking

Sport BSO Time4Skills verzamelt enkel gegevens van ouders en kinderen in het kader van de uitoefening van haar taken. Gegevens van klanten worden geregistreerd met als doel:

 • Het bijhouden van adresgegevens en bankgegevens ten behoeve van de uitvoering en de
  facturering van de overeenkomst;
  • Het bijhouden van gegevens die van belang zijn voor de opvang, begeleiding, verzorging en
  ontwikkeling van het kind;
 • Het onderhouden van contacten met de ouders/verzorgers van de kinderen;
  • Verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, denk hierbij aan
  het aanvragen van subsidie en of toeslagen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Onderstaande gegevens van klanten worden vastgelegd op basis van opgave door ouders. Deze gegevens worden vastgelegd ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst voor het opvangen van kinderen van betreffende klanten op een van onze locaties:

 • Ouders;
  • Voor- en achternaam;
  • Geslacht;
  • Geboortedatum;
  • Gezinssamenstelling;
  • Adresgegevens;
  •Telefoonnummer privé;
  • Telefoonnummer werk;
  • E-mail ouders;
  • BSN ouders;
  • Bankrekeningnummer;
 • Kind;
  • Voor- en achternaam;
  • Geslacht;
  • BSN kind;
  • Adresgegevens;
  • Geboortedatum;
  • Soort opvang;
  • School;
  • Dagdelen waarop de opvang plaatsvindt of gewenst is;
  • Telefoonnummer;

Bij het bewaren van deze gegevens worden de wettelijke bewaartermijnen van de Belastingdienst en aanbevolen bewaartermijnen door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in acht genomen.

Daarnaast worden er ook gegevens in een papieren kinddossier opgenomen. Hierbij kun je denken aan Plaatsingsgesprekformulieren 4-13 jaar, Eerste evaluatiegesprek, Observatieformulieren en Overdrachtsformulieren basisschool. Deze gegevens zijn van belang voor de opvang, begeleiding, verzorging en ontwikkeling van het kind. Daarnaast vragen wij je om een toestemmingsformulier te tekenen voor bijvoorbeeld uitstapjes, gebruik van foto- en of filmmateriaal etc.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te
  realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld;
  • Zorggegevens worden na één jaar, na beëindiging van de overeenkomst, uit het dossier
  verwijderd of aan de ouder overgedragen;
  • Verwijdering blijft evenwel achterwege wanneer bewaring op grond van een wettelijk
  voorschrift vereist is of indien daarvoor overeenstemming bestaat.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Het delen van persoonsgegevens met derden

Sport BSO Time4Skills wisselt ook persoonsgegevens uit met derden ten behoeve van de
uitoefening van haar taken en/of als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Hierbij valt te denken aan Belastingdienst, GGD, Bureau Jeugdzorg, gemeentes, scholen, etc.

Rechten van betrokkenen

Sport BSO Time4Skills vindt het belangrijk je te wijzen op de rechten die je hebt met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Onderstaand zijn de rechten uit de AVG beschreven.

Recht op informatie (artikel 13 en 14 AVG)

Je moet op de hoogte worden gesteld van het feit dat verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt of zal plaatsvinden en wat de doeleinden hiervan zijn. De AVG geeft aan welke informatie in ieder geval verstrekt moet worden, bijvoorbeeld informatie over de periode, je rechten, de bron van gegevens en de juridische grondslag voor de verwerking. Verandert het doel van de verwerking, dan moet ook daarover informatie worden verstrekt.

Recht op inzage (artikel 15 AVG)

Je hebt het recht om te weten of je betreffende persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke. De AVG bevat een opsomming van de informatie waarvoor het recht van inzage geldt.

Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

Je hebt recht op rectificatie van de betreffende onjuiste persoonsgegevens dan wel het recht een aanvullende verklaring te verstrekken wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van onvolledige gegevens. De rectificatie moet zonder onredelijke vertraging plaatsvinden. KION is verplicht iedere ontvanger van verstrekte persoonsgegevens in kennis te stellen van elke rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op gegevenswissing / vergetelheid (artikel 17 AVG)

Sport BSO Time4Skills is verplicht je persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen, onder andere indien:

 • je persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld
  of anderszins verwerkt;
  • je de toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor verwerking bestaat;
  • je bezwaar maakt tegen de verwerking;
  • de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn.

Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)

Het recht op beperking houdt in dat de persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt mogen worden en niet gewijzigd mogen worden. Het feit dat de verwerking van de persoonsgegevens beperkt is, moet door Sport BSO Time4Skills duidelijk in het bestand zijn aangegeven zodat dit ook duidelijk is voor ontvangers van de persoonsgegevens. Wanneer de beperking weer wordt opgeheven, moet je hiervan op de hoogte gebracht zijn.

Recht op overdraagbaarheid / dataportabilliteit (artikel 20 AVG)

Dit recht houdt in dat je jouw gegevens moet kunnen verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en op de computer leesbare vorm en je het recht hebt deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen of rechtstreeks te laten overdragen, zonder dat je daarbij wordt gehinderd tenzij dit afbreuk doet aan rechten en vrijheden van anderen. Je hebt recht op overdraagbaarheid voor zover het gaat om door jouw zelf verstrekte gegevens.

Recht van bezwaar (artikel 21 AVG)

Je kan vanwege redenen die verband houden met jouw specifieke situatie gebruik maken van dit recht van bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, als voldaan is aan de in de verordening genoemde eisen.

Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming / Profiling (artikel 22 AVG)

Bij dit recht kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de automatische weigering van een online aanvraag of aan de verwerking van sollicitaties via internet zonder menselijke tussenkomst.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.